Một số bài tập casio hóa học khó và hay

Một số bài tập casio hóa học khó và hay

Một số bài tập casio hóa học khó và hay

Cực Hot đề thi casio hóa học: Tổng hợp tất cả các đề thi casio môn hóa học THPT

Một số bài tập casio hóa học khó và hay

Câu 1. (5 điểm) Một ion đơn nguyên tử X có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 37, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 9 hạt. 
a. Xác định ion X.
b. Dung dịch Y chứa ion X, 0,2 mol ion K+, 0,15 mol Cl-, 0,35 mol NO3-. Dung dịch Z chứa 0,05 mol Na2CO3, 0,25 mol K2CO3. Trộn hai dung dịch Y và Z, tính khối lượng chất kết tủa tạo thành.
Câu 3. (5 điểm) Dung dịch A gồm axit fomic 0,6M, axit axetic 0,99000M, axit propionic 0,33000M. Dung dịch B gồm NaOH 0,75600M, KOH 0,20403M. Trộn 100ml dung dịch A với 200ml dung dịch B được dung dịch D. Tính pH của dung dịch D, biết pKa của axit fomic, axetic, propionic lần lượt là 3,75; 4,76; 4,873.
Câu 4. (5 điểm) Cho phản ứng , các hằng số tốc độ k1 = 3 s-1, k2 = 1 s-1. Ở thời điểm ban đầu, chỉ có chất A, không có chất B. Hỏi trong bao lâu thì 1/4 chất đầu A chuyển thành chất B?
Câu 9. (5 điểm) Ở 25oC thế chuẩn của điện cực Ag là 0,7991V, của điện cực AgCl/Ag bằng 0,2224 V. Xác định tích số tan của AgCl và độ tan của nó trong nước nguyên chất (theo mol/l).
Câu 10. (5 điểm) Cho m1 gam hỗn hợp gồm Al, Zn vào dung dịch chứa HCl, H2SO4 loãng, sau khi phản ứng kết thúc thu được 6,72 lít H2 (đktc), còn lại m2 chất rắn X không tan. Đốt nóng X trong bình chứa oxi dư, thu được 1,5m2 gam chất rắn. Tính khối lượng kim loại phản ứng với axit. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *