Đề cương olympic hóa học sinh viên toàn quốc năm 2008 Bảng B

NỘI DUNG THI OLYMPIC HÓA HỌC SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TOÀN QUỐC LẦN THỨ V (4-2008)

Đề cương olympic hóa học sinh viên toàn quốc năm 2008
BẢNG B
PHẦN LÝ THUYẾT
HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG VÔ CƠ

Nội dung giới hạn olympic hóa học sinh viên bảng B năm 2008

I. CẤU TẠO NGUYÊN TỬ VÀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

1. Thuyết lượng tử Planck- Hiệu ứng quang điện.
2. Lưỡng tính sóng – hạt của electron- Hệ thức de Broglie- Nguyên lý bất định Heisenberg.
3. Hàm sóng- Phương trình Shrodinger và nguyên tắc giải.
Kết quả giải phương trình Schrodinger cho nguyên tử hidro và hệ một electron.
Nguyên tử nhiều electron: Phương pháp gần đúng một electron. Spin electron. Bốn số lượng tử đặc trưng cho trạng thái của electron trong nguyên tử. Obitan nguyên tử (AO). Quy luật phân bố các electron trong nguyên tử (nguyên lý loại trừ Pauli, quy tắc Kleckopxki hoặc nguyên lý vững bền, quy tắc Hund).
Quy tắc Slater về hiệu ứng chắn và năng lượng AO.
4. Quan hệ giữa cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố và vị trí của nó trong bảng tuần hoàn.
Sự biến thiên bán kính nguyên tử, ion, năng lượng ion hóa thứ nhất, ái lực với electron, độ âm điện, tính kim loại, phi kim và số ôxi hóa theo điện tích hạt nhân tăng dần.

II.LIÊN KẾT HÓA HỌC VÀ CẤU TẠO PHÂN TỬ

1. Liên kết ion: Bản chất và đặc tính.
2. Liên kết cộng hóa trị: Phương pháp liên kết hóa trị (VB). Các kiểu lai hóa sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2. Trạng thái hóa trị của các nguyên tố. Công thức Lewis và các cấu trúc cộng hưởng.
3. Mô hình đẩy các cặp electron hóa trị (thuyết Gillespie).
4. Phương pháp Obitan phân tử (MO): áp dụng cho phân tử hai nguyên tử của chu kì 1 và 2.
5. Phân tử có cực và không cực. Mômen lưỡng cực của phân tử. Độ ion của liên kết.

III. NHIỆT ĐỘNG HỌC CỦA CÁC QUÁ TRÌNH HÓA HỌC

1. Nguyên lý thứ nhất của nhiệt động học. Nhiệt phản ứng đẳng áp (entanpi nhiệt phản ứng đẳng tích và mối liên hệ giữa hai đại lượng này. Sự phụ thuộc của nhiệt phản ứng vào nhiệt độ (định luật Kirchhoff). Định luật Hess và các hệ quả.
2. Nguyên lý thứ hai của nhiệt động học – Entropi- Sự biến thiên entropi của một số quá trình (chuyển pha, giãn nở đẳng nhiệt khí lý tưởng, biến thiên theo nhiệt độ).
3. Nguyên lý thứ ba của nhiệt động học – Entropi tuyệt đối- sự biến thiên entropi của phản ứng hóa học và ảnh hưởng của nhiệt độ.
4. Thế đẳng nhiệt – đẳng áp: mối liên hệ với phản ứng hóa học và các đại lượng ΔS ,ΔH của phản ứng, sự phụ thuộc ΔG của phản ứng vào nhiệt độ và áp suất. Sự phụ thuộc của hàm G vào thành phần của hệ. Hóa thế. Sự phụ thuộc của hóa thế vào áp suất và thành phần của hệ. Hóa thế và sự tự diễn biến của các quá trình.
5. Cân bằng hóa học: Các hằng số cân bằng Kp, Kc, Kx và Kn. Sự chuyển dịch cân bằng (nguyên lý Le Chatelier). Phương trình đẳng áp và phương trình đẳng nhiệt Van’t Hoff.

IV. DUNG DỊCH CHẤT ĐIÊN LY.

Sự điện ly các chất trong nước. Thuyết axit-bazơ của Arrhenius và Bronsted- Lowry. Tính pH của các dung dịch axit, bazơ và muối. Tích số tan, sự thủy phân của muối.

V. ĐỘNG HÓA HỌC

Tốc độ trung bình. Tốc độ tức thời. Ảnh hưởng của nồng độ đến tốc độ phản ứng. Bậc phản ứng, phân tử số và cơ chế phản ứng. Phương trình Arrhenius về ảnh hưởng của nhiệt độ đến tốc độ phản ứng. Ảnh hưởng của chất xúc tác đến tốc độ phản ứng. Phương trình động học của phản ứng bậc 1 và bậc 2.

VI. PHẢN ỨNG OXI HÓA KHỬ VÀ CÁC QUÁ TRÌNH ĐIỆN HÓA

Pin điện hóa. Các loại điện cực. Thế điện cực chuẩn. Công thức Nernst. Chiều phản ứng ôxi hóa khử trong dung dịch. Hằng số cân bằng của phản ứng oxi hóa khử trong dung dịch.

VII. HÓA HỌC CÁC NGUYÊN TỐ s, p, d.

1. Cấu hình electron nguyên tử.
2. Các hợp chất với oxi, hidro, hidroxit, muối.

VIII. HÓA HỌC PHỨC CHẤT

1. Khái niệm về phức chất.
2. Hằng số tạo thành ion phức (từng nấc và chung).
HẾT

Đề thi học phần hoá phân tích 2 – Đề thi hóa học bậc đại học

Đề thi học phần hoá phân tích 2, đề thi cho sinh viên chuyên hóa, đại học sư phạm ngành hóa học

Đề  thi gồm 5 câu như sau

Câu 1. Cho các chất chỉ thị oxh – khử sau : Axit phenylantranilic (E0 = 1,08v); Diphenylamin (Eo = 0,76v) và Feroin (Eo = 1,1v)

Hãy tính các giá trị điện thế của dung dịch tại điểm tương đương, bước nhảy điện thế và tìm chất chỉ thị thích hợp có khả năng xác định được điểm dừng chuẩn độ với sai số ± 0,1% khi chuẩn độ 50ml dung dịch FeSO4 0,1N bằng K2Cr2O7 0,1 N trong môi trường H2SO4 luôn luôn ổn định tại pH = 0 
Cho biết Eo(CrO72-/2Cr3+) = 1,36V ; Eo(Fe3+/Fe2+ )= 0,77V

Câu 2. Hòa tan 5,35 gam NH4Cl vào 500ml dd NH3 0,1M (coi thể tích giữ nguyên ). Tính pH của dung dịch thu được biết K NH3 = 1,8.10-5 và N = 14, Cl = 35,5 ; H = 1

Câu 3. a/ Trình bày phương pháp Morh chuẩn độ NaCl bằng AgNO3. Hãy cho biết điều kiện về nồng độ K2CrO4 và môi trường pH để phép chuẩn độ dừng tại đúng điểm tương đương và sai số đạt ± 0,1% (giả sử định phân 100ml dung dịch NaCl bằng AgNO3 cùng nồng độ 0,1N) 
b/ Khi chuẩn độ 25,00ml dung dịch NaCl tốn hết 23,00ml dung dịch AgNO3 nồng độ 0,1N hãy tính nồng độ gam/l của NaCl

Câu 4.Cho 250ml dung dịch chứa 50mg một chất X, sử dụng dung môi bezen để thực hiện quá trình chiết biết rằng X có hệ số phân bố giữa nước và bezen là 80. Tính thể tích bezen cần dùng để sau lần chiết thứ nhất có 99% chất X được chuyển vào pha hữu cơ. Nếu mỗi lần chiết dùng 50ml bezen và muốn đạt hiệu suất chiết như trên thì phải chiết bao nhiêu lần.

Câu 5. Trình bày phương pháp điện phân dung dịch CuSO4 trong môi trường axit H2SO4 + HNO3 Sự phân cực gây ảnh hưởng đến quá trình điện phân như thế nào và các cách loại bỏ chúng. Mật độ dòng điện ảnh hưởng như thế nào đến quá trình điện phân. 

Manual of Clinical Microbiology (2 Volume Set) 9e 2007 -Medical books

Ebooks Manual of Clinical Microbiology (2 Volume Set) 9e 2007

Manual of Clinical Microbiology (2 Volume Set) 9e 2007

Manual of Clinical Microbiology (2 Volume Set) 9e 2007 review:

 Đây là cuốn sách Lâm sàng và ký sinh học dành cho dân Y.

Manual of Clinical Microbiology books review:

This is the 9th edition of the internationally recognized reference volume in the field of clinical microbiology. The revised edition continues as the definitive reference book for the laboratory diagnosis and therapeutic testing of clinically significant bacteria, viruses, fungi, and parasites.

Organic Chemistry 4th by Janice Smith PDF Ebook

ORGANIC CHEMISTRY 4TH EDITION BY JANICE SMITH books

Organic Chemistry 4th by Janice Smith free download

About Organic Chemistry 4th by Janice Smith books 

Organic Chemistry 4th Edition by Janice Smith continues to breathe new life into the organic chemistry world. This edition retains its popular delivery of natural chemistry content material in a student-friendly format. Janice Smith draws on her in depth educating background to deliver natural chemistry in approach during which college students learn: with limited use of text paragraphs, and thru concisely written bulleted lists and highly detailed, nicely-labeled “instructing” illustrations.

Organic Chemistry 4th by Janice Smith: In response to reviewer suggestions, new sections have been added on fragmentation patterns in mass spectrometry (Part 13.3) and peptide sequencing (Part 28.6). In addition, sections on splitting in NMR spectroscopy (Section 14.7) and substituent results in substituted benzenes (Part 18.6) have been rewritten to clarify and focus the material. Some mechanisms have been modified by adding electron pairs to nucleophiles and leaving groups to more clearly point out the course of the chemical reaction.

Twenty new NMR spectra have been added in Chapters 14–25 to give students additional practice in this important type of analysis. Over 350 new problems are included in the third edition. The majority of these problems are written at the intermediate level—more advanced than the easier drill problems, but not as complex as the challenge problems. Beginning with Chapter 11, there are additional multi-step synthesis problems that rely on reactions learned in earlier chapters.
The interior design has been modified to tidy margins, and art labeling has been simplified, so students can focus more clearly on the important concepts in a section. New micro-to-macro illustrations are included on hydrogen bonding in DNA (Chapter 3), the production of ethanol from corn (Chapter 9), partial hydrogenation of vegetable oils (Chapter 12), artificial sweeteners (Chapter 27), and insulin (Chapter 28). 
Several 3-D illustrations of proteins have been added to Chapter 28 as well. The depiction of enzymes as biological catalysts in Chapter 6 has been redone to use an actual reaction—the conversion of the lactose in milk to glucose and galactose. New health-related and environmental applications are included in margin notes and problems. Topics include the health benefits of omega-3 fatty acids, α-hydroxy acids in skin care products, drugs such as Benadryl that contain ammonium salts, chloroethane as a local anesthetic, rebaudioside A (trade name Truvia), a sweetening agent isolated from a plant source, and many others.

Download Organic Chemistry by Janice Smith PDF Ebook :

Đề thi môn hóa phân tích định lượng – Lớp Hóa

Đề thi môn hóa phân tích định lượng của lớp hóa – sư phạm hóa

Đề thi vào năm 2006 – Lớp hóa đại học sư phạm Hải Phòng

Đề thi môn hóa phân tích định lượng


Tài liệu có sự hữu ích khi ôn thi học sinh giỏi quốc gia nhé. Các bạn tham khảo.
Tài liệu Đề thi hóa phân tích định lượng dành cho sinh viên sư phạm hay sinh viên chuyên ngành hóa học, kiểm nghiệm, các bạn tại đại học dược hà nội, năm thứ 2,3 tham khảo nhé.

Xem nội dung Đề thi môn hóa phân tích định lượng

Các bạn Download Đề thi môn hóa phân tích định lượng